Verslag van de ledenvergadering van de Heemkundekring Groesbeek 9 maart 2017

Heemkundekring Groesbeek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heemkundekring Groesbeek

(Vereniging sedert 7 december 1976)
(Website: http://heemkundekringgroesbeek.nl)

(Bankrekening: NL18 RABO 0117 470 805)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

Verslag van de ledenvergadering van 9 maart 2017 in De Mallemolen

Aanwezig: 31 leden, waarvan bestuursleden Gerrie Driessen (vz), Sjef Schmiermann, Leo Zilessen en Bram den Boer(secr).

Bericht van verhindering is ontvangen van: Jan van Kampen (pm),Frans Geertsen- Peter Janssen , Jan Norp,  Jack en Bertine Reuvers, Ine Kersten, Will Giesbers en  Jan Kuijpers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1.     Opening door de voorzitter

Geachte aanwezigen, hartelijk welkom op de voorjaarsvergadering van de Heemkundekring Groesbeek. Speciaal woord van welkom tot onze nieuwe leden Theo Wijers en Ton Kersten – twee geboren en getogen Groesbekers – naar verhouding nog vrij jonge mannen –  thuis in de digitale wereld en het opzetten van computer programma’s, een ook voor ons welkome kennis. Ik hoop dat Theo en Ton – indien nodig – inzetbaar zullen zijn - om zo een steentje bij te dragen aan de professionalisering van  informatievoorziening over onze vereniging en het Groesbeeks erfgoed. 

 

2.   Activiteiten, beknopte samenvatting.

 

Gerrie: Geachte leden, het was op de voorjaarsvergadering van 11 mei 2016 dat ik voor het laatst een opsomming heb gegeven van hetgeen er tot dan aan heemkundewerk verricht is. Ook de afgelopen tien maanden is er weer van alles op ons pad gekomen. Via internet, telefoon en persoonlijk contact weet men ons te vinden. Inlichtingen verstrekt  en vragen beantwoordt. Een beknopte samenvatting.

Gerrie: Geachte leden, het was op de voorjaarsvergadering van 11 mei 2016 dat ik voor het laatst een opsomming heb gegeven van hetgeen er tot dan aan heemkundewerk verricht is. Ook de afgelopen tien maanden is er weer van alles op ons pad gekomen. Via internet, telefoon en persoonlijk contact weet men ons te vinden. Inlichtingen verstrekt  en vragen beantwoordt. Een beknopte samenvatting.

 

Op 3 juni mailt  A.Lukassen uit Emmen aan Jan Norp: Geachte heer Norp, Dank voor uw brief met informatie over de kapel van Mariëndaal.  U heeft duidelijk en overtuigend uitgelegd dat wij op onze website een fout hebben gemaakt. Wij zullen deze dan bij de eerstvolgende update van onze website ook graag rechtzetten’.  Ene Adriaanse uit Breda vroeg info over een in 1935 hier gemaakte foto van zweefvliegtuigbouwers, gepubliceerd in Groesbeek Crisis en Oorlog blz. 22.  Hij had ontdekt dat de acht jongemannen een zweefvliegtuig  van het type Zögling  gebouwd hadden en hij vroeg aanvullende info. Was er niet.  Op 20 -12 – 2016 mailt ons  lid  Joke Vrijmoet: Beste leden van de Heemkundekring, Er is al veel geschreven over Gerardus Roelofs: molenaar, grootgrondbezitter, raadslid, wethouder, aannemer publieke werken, lid van de schoolcommissie ……Ook wij willen een duit in het zakje doen met onderstaande wetenswaardigheden. En zijn er vragen? Schroom niet deze te stellen. (….)  In 1813 staat in “Interieur” een advertentie waarin een beschrijving van het interieur van het molenhuis in Groesbeek op de Molenberg. (….) Marleen Becker en Joke Vrijmoet.   Vervolgens een mail van Leo Ewals - conservator  van het Jac. Marishuis in Heumen–had een vraag  over een schets van de beeldhouwer Maris.   Theo Willemse over het Jachtslot, Paul Thissen over Mariëndaal in verband met een daar te geven lezing -  Petra Thijssen uit Malden vroeg info over Carel van Hoorn en  Geert Dibbets uit Malden over  Groesbekers  die in 1944-45 opgenomen zijn geweest in het noodziekenhuis te Malden. Vanwege de naam  Bartholomeus is het echtpaar Peter en Marietje  Janssen ingeschakeld, die Dibbets thuis hebben ontvangen en van info voorzien. Na uit het gemeentehuis geen antwoordt te hebben ontvangen mailde ene Wijnhoven:  ‘Ik woon sinds een jaartje in Groesbeek a/d de Tuier en vraag me af, wat de volgende woorden betekenen - tuier,- hekselaar, - stalrepel,- drul. Straatnamen, direct bij mij in mijn buurt. Via internet kom ik er niet achter.
Bestaat er een boekje of iets dergelijks, waarin uitleg gegeven wordt over meer Groesbeekse woorden?  Wijnhoven is verwezen naar
de uitgave ‘de woordenschat van het Groesbeeks’ en daarnaast  uitleg gegeven over:  Tuier is een paal waaraan een touw of ketting, waar het vee aan vastgezet werd om  te weiden. Hekselaar is een bak waarin stro gesneden werd, hakselbak. Stalrepel is een houten, later ijzeren, staander in de stal waaraan koeien werden vastgemaakt. Drul  is een eeuwenoud en vooralsnog onverklaarbaar toponiem.  In verband met de herinrichting van het grasveld tussen de Nieuweweg   en de Dries vroeg de daarmee belaste ambtenaar om inlichtingen en foto’s  van het terrein en van de daar ooit staande meubelfabriek.  De opening van het terrein is gepland a.s. mei., bij welke gelegenheid een paneel met foto’s en informatie wordt onthuld. Ons lid Leo Zilessen heeft ook van zich laten horen. In de afgelopen periode stuurde tientallen mails met scans uit Historische kranten, waaronder bijzonder wetenswaardige artikelen. De onderwerpen zijn te veel om op te noemen, ik neem aan de meeste van ons zijn mails gearchiveerd hebben. De wekelijks door mij geplaatste stukjes in het Gemeente Nieuws  zorgen ook voor reacties. Een tiental lezers heeft gevraagd  om de gepubliceerde foto of  aanvullende info.

Het doet me deugt te kunnen melden dat er in 2016 verschillende publicaties verscheen zijn waarin de historie van Groesbeek belicht wordt. Omdat de boeken elders zijn uitgebracht, wil ik die graag onder uw aandacht brengen –door de vertoning van enige PowerPoint beelden.  Bij de beelden besteedt Gerrie aandacht aan het in 2016 uitgekomen boekwerk “Gelderland Grensland”, aan het boek “Gelderland in de Eerste Wereldoorlog” en aan een artikel van Toon Bosch in het Nijmeegs Katern over 40 jaar heemkundekring Groesbeek. (N.B. deze publicaties komen binnenkort ook terug in de Nieuwsbrief)    In nov. 2016 is weer een begin gemaakt met de archivering van ons fotoarchief. In de wintertijd op maandagmorgen  zijn Wim v.d. Weide, Piet Jassen, Peter Beisiegel en mijn persoon te vinden in de krochten van het gemeentehuis. Op 13 febr. jl. is ons archief uitgebreid met archiefstukken  en honderden foto’s van de Groesbeekse Zieken Omroep (GARO) uit de periode 1963 tot 1985, beschikbaar gesteld door Vera Driessen en afgeleverd door Willie Hopman. Verslag per mail 7 maart van Marco Cillessen inzake een bijeenkomst van het Gelders Archief – NIOD. Het thema van deze bijeenkomst (bijgewoond door circa 60 personen) staat in het teken van  het bouwen van een website waarop oorlogsbronnen digitaal beschikbaar worden gesteld. Dat streven wordt overigens door Marco van harte ondersteund.

 

Tot slot de mededeling dat er afgelopen maanden een paar keer gesproken is met burgemeester Slinkman over digitalisering van ons fotoarchief en wellicht later van het gemeentelijk oud-archief. Binnenkort zal dat overleg een vervolg krijgen. Dan is niet alleen aan de orde de genoemde digitalisering maar ook de vraag of er een kans bestaat om een historisch periodiek te laten verschijnen. Dat vervolgoverleg is gepland aan het eind van deze maand.  

Bram maakt nog gewag van de activiteiten van het Erfgoedberaad Berg en Dal  (een platform van 8 erfgoedorganisaties in de gemeente Berg en Dal) . ook stip hij aan dat de gemeente een Erfgoednota heeft opgesteld, die overigens dit voorjaar nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. In die nota is ook neergelegd, dat de erfgoedorganisaties de mogelijkheid wordt geboden om concrete erfgoedprojecten op jaarbasis in te dienen. Het Erfgoedberaad komt op 14 maart weer bijeen. Enkele keren per jaar is er overleg met de gemeente. Per e-mail zullen de leden op de hoogte worden gehouden van de relevante erfgoedontwikkelingen.

3. Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering van 11 mei 2016:

Dat verslag wordt zonder op- of aanmerkingen, ongewijzigd vastgesteld.

 

4. Fiattering financieel verslag 2016 van de penningmeester

 

Bram deelt mee, dat in verband met vakantie van Jan van Kampen (onze penningmeester) al vorige week de kascommissie bestaande uit de heren Piet Janssen en Teun van Grinsven dat verslag hebben doorgenomen en daarmee hebben ingestemd. Dit verslag ligt nu ter fiattering voor aan de ledenvergadering. De ledenvergadering gaat zonder op- of aanmerkingen akkoord met het verslag, zodat de penningmeester bij deze decharge kan worden verleend. Piet Janssen trekt zich terug uit de kascommissie. Voor hem in de plaats komt Stef v.d. Poll.

Bram stelt vervolgens het voorstel aan de orde om per 1 januari 2018 te komen tot een contributieverhoging tot 15,-- euro i.p.v. het huidige bedrag van 12,50 euro, dat we al vele jaren hanteren. Dat voorstel wordt unaniem aangenomen. Er mag overigens best (vrijwillig uiteraard) wat mee worden betaald.

5. Terugblik op het 40-jarig Vereniging jubileum op 19.11.16:

Gerrie: met de organisatie van het jubileum is door Bram, Sjef en ik begonnen in het voorjaar van 2016. Sjef lanceerde het idee van het houden van een Groesbeekse Geschiedenisquiz. Als docent aan de Hogeschool de Kempel had hij daar ervaring mee en was hij in de gelegenheid daar het benodigde apparatuur – beamer’ s , I-pads en kabels – te lenen, wat een belangrijke kostenpost scheelde. Verder zou Sjef de functie van quizmaster op zich nemen.  Daarna ging Bram op zoek naar deelnemers – er moesten tenminste vijf panels samengesteld worden en verzorgde de publiciteit. Op de dag zelf zorgde ons nieuwe lid Theo Wijers tijdens de quizpresentatie voor de technische ondersteuning waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Actief waren ook Wim v.d. Weide, Piet Janssen, Peter Beisiegel, Leo Zillesen en Jan van Kampen, die de boeken- en cd-verkoop regelden. Terugziende kunnen we vaststellen dat het een zeer geslaagde middag is geworden. Er waren lovende woorden van wethouder Erik Weijers. Los daarvan is het bestuur zeer content met deze viering, niet in het minst omdat de kosten binnen de perken zijn bleven. Onder meer door de gift van de gemeente Groesbeek van 75 euro en verder omdat de aan de 15 quizdeelnemers (5 panels van 3 leden) uitgereikte prijzen niet ten laste van de kas zijn gebracht. Aan de panelleden zijn 48 boeken uitgereikt en aan de winnaars onder het publiek 5 boeken per persoon. Een fotoreportage van die middag is nog te zien op onze website.  

6. Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk deel:

Theo Wijers vindt dat onze website wat gedateerd en fragmentarisch is en te weinig dynamiek heeft. Hij pleit voor een flinke update van die website. Bram antwoordt dat het bestuur in feite dezelfde mening is toegedaan en dat het de bedoeling is om daaraan ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Sjef vult nog aan, dat het goed uitkomt dat burgemeester Slinkman eveneens pleit voor een meer wervend en professioneel karakter van onze website. Joke Vrijmoet pleit er voor om in het vervolg de voorjaars ledenvergadering rond het huidige tijdstip te houden. Het latere tijdstip heeft het nadeel, dat er dan vaak een vakantieperiode speelt. Het bestuur is het daar helemaal mee eens. De opkomst is vanavond waarschijnlijk niet voor niets zo hoog.

 

          Korte koffie/theepauze:

In deze pauze is er gelegenheid om enkele heemkundige werken gratis aan te schaffen. Daarvan wordt goed gebruik gemaakt.

Power-point-presentatie Presentatie/lezing door Gerrie:

Over o.m. de oude zuivelfabriek aan de Kloosterstraat te Groesbeek.

Groesbeek, 17 maart 2017

Bram den Boer, secretaris HKG

 

 

hkg verslag ledenverg. 09.03.17