Verslag van de ledenvergadering van de Heemkundekring Groesbeek 13 november 2019

Heemkundekring Groesbeek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heemkundekring Groesbeek

(Vereniging sedert 7 december 1976)
(Website: http://heemkundekringgroesbeek.nl)

(Bankrekening: NL18 RABO 0117 470 805)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Heemkundekring Groesbeek (HKG)

Verslag van de ledenvergadering van 13 november 2019 in De Oude Molen

Aanwezig zijn de bestuursleden Ger Driessen (vz) , Jan van Kampen (pm), Sjef Schmiermann, Leo Zilessen en Bram den Boer (secr.).

Aantal aanwezige leden bedraagt 20.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.Opening door de voorzitter:

Geachte aanwezigen, hartelijk welkom op de najaarsvergadering van de Heemkundekring Groesbeek. In bijzonder ons nieuwe lid Harry Driessen – ofschoon in Molenhoek woonachtig – geboren en getogen Groesbeker, was jaren correspondent/ redacteur van het Groesbeeks Weekblad en daarna hier werkzaam op het gemeentehuis afdeling Voorlichting.

Bericht van verhindering is ontvangen van: Hein van der Flier, Toon Bosch, Teun van Grinsven, Klaas Bouwer, Jan Nas, onze webmaster Michel Janssen wegens griep,

 

2. Vaststelling verslag 11 april j.l.:

Max Blans mist in het verslag hetgeen hij over de jaarrekening 2018 heeft gezegd. Hij is o.m. van mening, dat die jaarrekening (plus een balans) ook ter kennisneming van de leden moet worden gebracht en niet alleen aan de kascommissie ter beoordeling wordt voorgelegd. Ger antwoord, dat de opmerkingen van Max daarna in het bestuur zijn besproken, doch dat het bestuur (mede gezien het beperkte budget van de vereniging) van mening is, dat er onvoldoende aanleiding is om m.b.t. die jaarrekening een andere procedure te volgen. Voorts wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Activiteiten afgelopen half jaar:

Allereerst dank aan de redactie van de Nieuwsbrief en aan de vormgever daarvan Theo Wijers, die ondanks drukke werkzaamheden de brief op tijd klaar kon krijgen. Wegens de omvang van 8 pagina’s stuitte dit op verzendproblemen – zodat hieraan nog gewerkt wordt. Morgen of overmorgen zal die verstuurt worden. De Nieuwsbrief is geheel gewijd aan hetgeen zich op 17 september 1944 - 75 jaar geleden - op o.m. de Dorpsstraat afspeelde, geheel in het kader van de herdenkingen Tweede Wereldoorlog. Hierbij is de hulp ingeroepen van Marco Cillessen – G.A.V. die enige nuttige opmerkingen maakte. Vervolgens heeft Sjef Schmiermann de door ons aangeleverde tekst gestroomlijnd. Als zodanig is Sjef overigens ook betrokken bij de wekelijkse stukjes in het Gemeente Nieuws.

Leden die in plaats van de digitale liever een papieren versie van de laatste Nieuwsbrief willen hebben, kunnen die aan de bestuurstafel ophalen.

 

Overzicht:

Afgelopen maanden zijn er weer verschillende vragen en mails beantwoordt.

· iemand vroeg inlichtingen over oude huisje van Visser aan de Nijmeegsebaan, - iemand over de familie Derksen aan de Grafwegen en iemand anders over fam.

Eikhout (Plaot) een mevrouw vroeg een foto van Jeugdhotel de Hoge Hoenderberg voor een kleinzoon van Van Stokkum.

· Een ambtenaar van het gemeentehuis vroeg waar de Kwaaienstraat en de Nieuwe Herwenzaalseweg ooit gelegen waren, Vraag wanneer de Nieuweweg en de Dorpstraat geasfalteerd was. (Gebeurde omstreeks 1933)

 

· Iemand mailde: De Bruuk komt van Broek: drassig of moerassig gebied.

Waar komt De Drul vandaan? Hem geantwoord: ‘ met die vraag hebben zich al veel mensen bezig gehouden, ook neerlandici en historici. Zelfs de stadsarchivaris van Kleef – de erudiete Bert Thissen, kan geen eenduidig antwoord geven – ofschoon net over de grens ook het toponiem Drüll en Drüllerweg voorkomt en verder in de buurt van Cuijk. Hij denkt dat het te maken heeft met de grondsoort - -druilerig -nat – moerassige - meebewegende grond.

· Iemand vroeg naar het overlijdensjaar van meester Van Lieshout hoofd school Breedeweg. Ambtenaar gemeentehuis vroeg gegevens van de spoorbrug in het bos bij het Grotje, kon hem vertellen intussen achterhaalt te hebben dat de bovenbouw van de spoorbrug uit 1876 stamt.

 

· Een studente aan de Rijksuniversiteit Groningen (Master Landschapsgeschiedenis) - bezig zich te bekwamen in het opstellen van biografieën van boerderijen - vroeg inlichtingen over De Hoge Hof, Derde Baan 14. Ze had te horen gekregen dat de familie Langeveldt al vanaf 1532 op deze locatie woont/boert – hetgeen haar zeer boeide. Ik heb haar moeten mededelen dat de zegsman er minstens drie eeuwen naast zit. Ik denk dat de boerderij daar pas circa 1850 gevestigd is.

 

· Verder vroeg ene Broekman info over de woonomgeving van zijn grootvader in 1891 en een mevrouw vroeg naar het bouwjaar van de Villa Berglust te Berg en Dal. Kon haar mededelen bouwjaar 1891, na het boekje ‘Berg en Dal Mooi Nederland’ van ons lid Geert Fleuren geraadpleegd te hebben.

 

· Ook voor meer serieuze zaken worden vragen gesteld, zoals b.v. per mail 20 augustus 2019. Onderwerp: afstemmen archeologische waarden Rijlaan, fietspad. Geachte heer Driessen, Ik heb opdracht voor een bureaustudie en verkennend booronderzoek inzake de aanleg van een fietspad langs de Rijlaan. Het gaat om een tracé van circa 2,1km lang en 10 tot 20 m breed ten zuiden van de bestaande weg. Zie onderstaand kaartje. Ik benader u als voorzitter van de Heemkundekring. In het kader van het onderzoek ben ik op zoek naar gegevens waarmee ik de archeologische waarde van het tracé nader kan bepalen. Mocht u gegevens hebben, dan zou ik dat op prijs stellen.Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Groesbeek staat de aanduiding voor opslagplaats - het zgn. Bommenbos uit WOII dat ten zuidwesten van Groesbeek zou liggen. In het RAAP rapport 2738 staat dat vrijwel alles is afgevoerd. Zouden er van het bommenbos nog voorwerpen aanwezig kunnen zijn langs de Rijlaan, of is dat verder het bos in? met vriendelijke groet, Arjan de Boer.

Hem laten weten: de Rijlaan ligt buiten het bommenbos. Het depot lag ten oosten van de Mooksebaan, ongeveer tot aan café ‘t Zwaantje, zie de bijgevoegde PDF. De Rijlaan was tot circa 1870 bos, werd pas aangelegd na de bouw van het landhuis De Wolfsberg en sluit na circa 1 km aan op de Heumensebaan.

 

· ( Expo in Bieb) Naar aanleiding van een aan de Groesbeek Airborne Vrienden gericht verzoek van mevr. Van Bergen van de Bibliotheek Groesbeek - om in het kader van de oorlogsgebeurtenissen te Groesbeek en de 75 jaar herdenkingen daarvan iets te organiseren - is door ons - in samenwerking en overleg - gekozen voor het thema ‘evacuatie’ - in Groesbeek afgekondigd op 1 oktober 1944, precies 75 jaar geleden. Er is een kleine expositie samengesteld van een aantal foto’s en tekeningen en verder veel advertenties uit de periode nov. 1944 tot-april 1945. Deze zijn de afgelopen jaren verzameld door Leo Zilessen en mijn persoon en vormen nu het hoofdbestanddeel van de expo. Een aantal van de ruim 110 advertenties moest digitaal opgeschoond worden, welke klus verricht is door Marco Cillessen en Theo Wijers. Op maandagavond 30 september jl. is de expo ingericht. Hierbij geholpen hebben Jan van Kampen, Jan Nas en Piet Janssen. Naar verluidt wordt de expo goed bezocht en krijgt veel positieve reacties.

 

· Door de Stichting Heemkunde Berg en Dal was er op 5 okt. jl. een Historische Markt georganiseerd in de Holdeurnsehof. Verschillende Erfgoedorganisatie uit de gemeente Berg en Dal en Numaga uit Nijmegen waren aanwezig om zich te manifesteren. De HKG was vertegenwoordigd door Bram den Boer, Theo Wijers, Sjef Schmiermaan en mijn persoon. We hebben ons niet verveeld.

 

· Vorig jaar is aan de historische vereniging NUMGA een serie foto’s van het Aannemersbedrijf E. Bögels over de nieuwbouw woonwijk op het Heseveld te Heesch in 1953 overgedragen. Deze zijn gepubliceerd in het Nijmeegs Katern van NUMAGA van oktober 2019.

 

· Verder zijn er foto’s beschikbaar gesteld aan Harry Driessen – de samensteller van ‘Jubileum special ‘effe 100 jaar De Treffers’ en daarnaast een aantal foto’s voor de expo ‘100 Treffers’ in het Vrijheidsmuseum, met welke expo ook onze leden Toon Bosch en Sjef Schmiermann druk zijn geweest.

 

· Ons lid Paul Klinkenberg heeft foto’s opgehaald voor de uitgave Groesbeek Heights (hoogten) - Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg en het Nederrijk. Een aanbevelingswaardige uitgave en een gedegen aanvulling op de oorlogsgeschiedenis in deze streek.

 

· Ook Paul Thissen is voorzien voor zijn bijdrage in het Groesbeeks Milieu Journaal over het landgoed de Wolfsberg. Van de genoemde twee Paulen is nog een publicatie onderweg – in welk boek ook foto’s uit ons archief worden opgenomen.

 

· Op onze beurt mochten we een beroep doen op ons lid Teun van Grinsven, tevens archivaris van het plaatselijke R.K. kerkarchief. Hij bezorgde ons een opname uit de periode van het Rijkse Roomse Leven, die wij benodigde voor ons digitaliseringsproject. Waarover later meer.

 

· Werk in uitvoering-- Het digitaliseren van ons fotoarchief en het opstarten van een gemeentelijke Erfgoedwebsite.: Na jaren van archiveren en ordenen - op gemoedelijke wijze - van ons archief - zijn we nu beland in een niet meer zo vrijblijvende fase. De tijd is rijp om de duizenden foto’s geleidelijk aan te digitaliseren en tegelijkertijd kort en bondig van tekst en uitleg voorzien. De bewerkte foto’s moeten daarna worden verzonden naar een bedrijf (Picturae) dat van de gemeente de

opdracht heeft gekregen tot het bouwen van een erfgoed website, waarvan alle erfgoedorganisaties binnen de gemeente Berg en Dal gebruik kunnen maken. Hiervoor is de Stuurgroep Erfgoednet Berg en Dal opgericht.

Het voorbereidende werk tot de digitalisering is/wordt verricht door Bram den Boer, Sjef Schmiermann, Theo Wijers en Ton Kersten. Vooral Bram – tevens de voorzitter van de Stuurgroep Erfgoednet Berg en Dal - heeft er al veel energie aan besteed. Onlangs heeft hij samen met het stuurgroep lid Huub Schoot het Erfgoednet - project nader toegelicht in een radioprogramma van de lokale omroep. Na de pauze zal hij hierover wederom voor het voetlicht treden. Voor de website in wording heeft Niels den Boer (Brams’zoon) voor de HKG een logo ontworpen. Dat logo zal - samen met het logo van de andere deelnemers- prijken op de frontpagina van de website.

 

4. Rondvraag en sluiting:

* Geert Fleuren wijst op de landelijke actie WOII in 100 foto’s. M.n. particulieren worden per provincie opgeroepen om met aansprekende foto’s te komen. Wel is het volgens Geert zo, dat in de oproep staat dat men dan ook de auteursrechten op die foto’s zou moeten afstaan. Dat klikt niet wervend en is ook vreemd. Hierop wordt kort gereageerd door Marco Cillessen (Airborne-vrienden, die overigens niet meedoen). Ook de Heemkundekring heeft geen plannen om te participeren.

* Theo Hermsen vraagt waarom we niet meer in de Mallemolen vergaderen. Bram antwoordt dat de benedenzaal van de Mallemolen niet meer aan verenigingen etc. wordt verhuurd. Martijn Arends heeft daar dus niets mee over te zeggen. Het schijnt overigens, dat naastgelegen school nu die ruimte benut. Theo stelt voor om toch in het dorpscentrum een ruimte te zoeken, b.v. in “t Groeske. Toegezegd wordt de mogelijkheden daartoe te onderzoeken en er op terug te komen.

Koffie- en theepauze

Presentatie over het aanstaande Erfgoednet (website) Berg en Dal:

 

Door Bram en Theo Wijers.

Bram licht het gevolgde voorbereidingsproces nader toe, dat al is gestart in 2017 en van de gemeente de status van burgerinitiatief heeft meegekregen. Intussen werkt een stuurgroep, waarin en vijftal erfgoedorganisaties uit deze gemeente participeren aan een organisatiestructuur (een overkoepelende stichting met daaronder twee uitvoerende werkgroepen (een redactie en een digi-groep). Voor beide werkgroepen wordt nu gewerkt aan een concrete taakomschrijving. De stichtingsakte is in concept gereed. Er is intussen ook een technische werkgroep ter ondersteuning van de deelnemers actief. Die groep bestaat uit de heren Theo Wijers, Ton Kersten en Martin Oosterwijk uit Kekerdom. Het operationeel worden van de site zal hopelijk in het komend voorjaar kunnen plaatsvinden, maar de HKG, die duidelijk een voortrekkersrol vervult, wil als het even kan nog dit jaar (ook om de overige participanten wat te activeren) met een 1e presentatie op de site starten. Intussen zijn Sjef Schmiermann, Theo Wijers, Ger en Bram al enige maanden bezig om - na een rubricering van ons analoge HKG-archief –de geselecteerde afbeeldingen (plm. 200) van digitale teksten te voorzien. Die teksten zijn nu bijna klaar, zodat (naar verwachting vanaf januari a.s.) beeld en tekst kunnen worden gekoppeld en op de site geplaatst. Daarvoor is uiteraard menskracht nodig en worden de leden – die aan dit digitaliseringsproces een bijdrage willen leveren -

opgeroepen zich via de e-mail bij Bram te melden. Via een aparte e-mail met relevante informatie zullen onze leden binnenkort hierover worden benaderd.

Theo Wijers (o.m. technisch ondersteund door Ton Kersten) toont op het scherm hoe de site eruit komt te zien. Hij heeft al een HKG-aanzet gemaakt, hier door Theo getoond en toegelicht. Voorts wordt aan de hand van de al volop uitgebouwde site van Peel en Maas (Panningen/Helden) (Peelenmaasnet.nl) inzicht gegeven in aard en omvang, diversiteit van beelden en teksten en worden ook de uitgebreide zoekfuncties uitgelegd. Men kan overigens ook de site van Rooynet (Venlo) met een bezoek vereren. Het gaat dus om een hele klus, die na de starfase de nodige jaren in beslag zal nemen.

 

Groesbeek, 15 november 2019,

Bram den Boer, secretaris HKG

 

 

hkg verslag ledenvergadering van 13.11.19