Archeologisch onderzoek aan de Spoorlaan

Pagina 1

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Grafvelden uit de IJzertijd en de Romeinse tijd aan de Spoorlaan te Groesbeek.

 

 

In 2008 werd aan de Spoorlaan (locatie: voormalige TD terrein Groesbeekse Tehuizen en voormalige gemeentewerf aan de Industrieweg zie
topografisch kaartje), na een inventariserend veldonderzoek, door de Archeodienst te Zevenaar een Definitief Archeologisch Onderzoek (DOA/opgraving) uitgevoerd.
Dit onderzoek was nodig in verband met een op handen zijnd bouwproject op deze gronden. Opdrachtgever was Oosterpoort projectontwikkeling BV.

Resultaten opgraving.

Deze opgraving heeft samengevat het volgende aan het licht gebracht. Er zijn naast een grafveld uit de Romeinse tijd (50 n. Chr. 350 n. Chr.) ook grafvelden uit de Vroege IJzertijd (800-400 v. Chr.) en de Late IJzertijd (200 v. Chr. tot begin jaartelling) aangetroffen.

 

 

Deze grafvelden zijn overigens slechts gedeeltelijk blootgelegd, omdat zij zich buiten het plangebied voortzetten. De 16 crematiegraven uit de Vroege IJzertijd behoren tot de zogenaamde Nederrijnse Grafheuvelcultuur en bestonden uit grafheuvels waarvan kringgreppels (randstructuren) zijn teruggevonden.
Van het grafveld uit de Late IJzertijd zijn slechts 2 randstructuren aangetroffen, waarvan er 1 een graf bevatte. Van de 24 Romeinse graven waren er 9 die door een vierkante of rechthoekige randstructuur in de vorm van een greppel waren omsloten. Het gaat hier alleen om crematiegraven. In de Vroege IJzertijd is de crematie vooral in een vaste container (urn van aardewerk) bijgezet. Er is sprake van geen of weinig bijgiften. Uit de Romeinse tijd is er een grotere variatie in graftypen aangetroffen. Slechts 1 graf bevatte nog een urn, bij de overige graven zijn de crematieresten in een doek of los in de grafkuil gedeponeerd.

 

 

Uit een vergelijking met andere grafvelden uit de wijdere omgeving blijkt, dat er alleen grote overeenkomsten in graftype en bijgiften bestaan met het grafveld van Nijmegen-Hatert.

Het Romeinse grafveld van Groesbeek kan in een inheemse context geplaatst worden. Behalve de grafvelden zijn in het plangebied meilerkuilen (houtskoolbereidingskuilen) gevonden. Zij tonen aan dat het gebied na de Romeinse tijd bebost is geraakt. Door 14C onderzoek bleek dat deze meilerkuilen tussen de 10e en de 14e eeuw te dateren zijn.

Tenslotte is een palenrij uit de Vroege Nieuwe tijd aangetroffen, die deel uitmaakte van een gebouw of schuur.

 

 

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Pagina 1