Archeologisch onderzoek Parachutistenstraat te Breedeweg

 

Pagina 1

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Archeologisch onderzoek Parachutistenstraat te Breedeweg (gem. Groesbeek)

 

Op de bovenstaande foto ziet u  een huisplattegrond uit de late IJzertijd of Romeinse tijd in werkput 3 van het proefsleuvenonderzoek.

 

Aanleiding:
Het gaat hier om een voormalig agrarisch terrein aan de zuidzijde van de
Parachutistenstraat in het kerkdorp Breedeweg.
Het onderzoeksgebied, dat intussen een woongebied is geworden, heeft bij een
inventariserend onderzoek in 2005 zoveel archeologische sporen opgeleverd, dat
tot een definitieve archeologische opgraving besloten werd.
Zowel het vooronderzoek als de archeologische opgraving in de winterperiode
2005/2006 werden uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau.

 

Archeologisch kader:
Vr de hier behandelde opgraving was in en rond het kerkdorp Breedeweg maar
een klein aantal archeologische vindplaatsen bekend. Het oude akkergebied waarin
het plangebied ligt heeft in het verleden slechts een enkele vondst opgeleverd. Het
gaat daarbij om een vuurstenen spitskling uit het Midden Neolithicum ten zuiden
van het plangebied en scherven handgevormd aardewerk uit de IJzertijd bij
Grafwegen. De delen van de stuwwal ten westen van Breedeweg hebben intussen
mede dankzij intensieve verkenningen tientallen archeologische vindplaatsen
opgeleverd. Daarbij gaat het om losse vondsten van jagers/verzamelaars uit het
Paleolithicum en Mesolithicum, om nederzettingen en kampementen en losse
vondsten uit het Neolithicum en de Bronstijd. Uit de IJzertijd en de Romeinse tijd 
(de perioden waarvan in het plangebied Parachutistenstraat bewoningssporen zijn
aangetroffen) zis op de stuwwal ten westen van Breedeweg een groot aantal
vindplaatsen bekend. Gezien dat grote aantal vindplaatsen van archeologisch
materiaal uit de IJzertijd werden die plateaus en hellingen in die tijd intensief
bewoond. Vermoedelijk was er sprake van meerdere territoria waarbinnen
boerderijen regelmatig werden verplaatst. Opvallend is vooral het dichte cluster
van vindplaatsen uit de IJzertijd op Klein Amerika, dat is gelegen rond de kop van
het zelfde erosiedal dat direct ten zuiden van de Parachutistenstraat loopt.

 

 Op de bovenstaande kaart ziet u de archeologische waarnemingen in Groesbeek, geprojecteerd op de kaart van de Heerlijkheid Groesbeek van J van Aarden 1765 - 1768 

 

 

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Pagina 1