Archeologisch onderzoek Kerkstraat te Groesbeek

Pagina 1

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Archeologisch onderzoek Kerkstraat te Groesbeek  

Op de bovenstaande ansicht ziet u het kostershuis direct voor het schip van de kerk, dat nog gescheiden is van de toren, op (ingekleurde) ansicht omstreeks 1900

 

 

Aanleiding:
Het gaat hier om het terrein in het centrum van het dorp Groesbeek, aan de 
Kerkstraat 'ten oosten van de Houtlaan, waar intussen de zogenaamde Spoorbeek
is gerealiseerd'.
Nadat BAAC BV in het voorjaar van 2007 een inventariserend onderzoek had
uitgevoerd en de resultaten van dat vooronderzoek erg hoopgevend waren, gaf het
gemeentebestuur opdracht tot een vervolgonderzoek. RAAP Archeologisch
Adviesbureau voerde dat vervolgonderzoek in september 2007 ter plaatse uit in de
vorm van een definitief archeologisch onderzoek (een opgraving).

 

 

Hierboven ziet u enkele vondsten van metaal en natuursteen.

 

 

De resultaten:
Er werd een groot aantal grondsporen opgetekend en er is veel vondstmateriaal
geborgen.
De archeologische resten zijn toe te wijzen aan drie perioden. De jongste resten
dateren uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Het betreft onder meer een deel van het
kostershuis, dat gebouwd moet zijn tussen 1820 en 1890 en in WO II is vernietigd.
Het merendeel van de grondsporen, kuilen en paalkuilen dateren evenwel uit de
Middeleeuwen. De oudste sporen dateren uit de (late) 11e eeuw en de eerste helft
van de 12e eeuw. Deze bewoningsfase loopt door tot het begin van de 13e eeuw.
Uit de sporen zijn mogelijk enkele delen van gebouwstructuren te reconstrueren.
Deze structuren zijn echter gelegen aan de randen van het onderzoeksgebied en
konden daarom niet geheel worden blootgelegd.
Een van die structuren betreft een plattegrond van mogelijk een woongebouw met
staanders en wanden in een gebogen lijn. De overige delen van de plattegronden
lijken op rechthoekige bebouwing.
Enkele middeleeuwse sporen in de vorm van kuilen en paalkuilen stammen uit de
14e eeuw. Uit het geringe aantal sporen zijn echter geen structuren te herleiden. Na
de 14e eeuw werd het gebied in gebruik genomen als bouwland (mogelijk in het
bezit van de naastgelegen kerk).
Uit de vulling van de middeleeuwse grondsporen is een grote hoeveelheid
vondstmateriaal verzameld. Opvallend is dat het voornamelijk import- en luxe
aardewerk betreft. Daarnaast zijn 3 munten uit de 13e eeuw of vlak daarvoor,
waarvan 2 geslagen in Engeland, en 2 fragmenten van ruitersporen gevonden. Op
grond van deze vaststelling kan aannemelijk worden gemaakt dat de resten hebben
toebehoord aan bewoners met een hoge levensstandaard en een bovenregionaal
contact. Het is niet onwaarschijnlijk dat er een directe relatie is met de Heren van
Groesbeek, die in het midden van de 13e eeuw een eerste woontoren (bij de Hoflaan) liet bouwen.

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Pagina 1