Terug naar de website

 

 

Terugblik op de viering van het 40 -jarig verenigingsjubileum van de Heemkundekring Groesbeek.

 

 

Terugblik op de viering van het 40 - jarig verenigingsjubileum van de Heemkundekring Groesbeek

Zaterdagmiddag 19 november jl. begon de jubileumviering in de grote zaal van De Mallemolen met een drukbezochte boeken- en CDrom-markt plus en tweetal doorlopende Powerpointpresentaties van fraaie beelden van Oud Groesbeek.  Op dit evenement waren rond de 100 personen afgekomen, waaronder een flink aantal verenigingsleden, een tweetal wethouders, enkele raadsleden en uiteraard de leden van de vijf panels die later op de middag zouden deelnemen aan de Eerste Groesbeekse Geschiedenisquiz.

Na het inloophalfuurtje was het de beurt aan een tweetal sprekers, met als eerste Gerrie Driessen, die vanaf het prille begin van de Heemkundekring (1973) al de voorzittershamer hanteert. Hij stond in zijn toespraak uiteraard stil bij de geschiedenis van de Heemkundekring, het belang van de  historie  voor de lokale gemeenschap en sprak de hoop uit, dat het verouderende gezelschap van heemkundigen voor haar voortbestaan enige verjonging nog zou mogen meemaken. (N.B. zijn toespraak vindt u overigens na deze terugblik) De volgende spreker, wethouder cultuur c.a. Erik Weijers zwaaide de Heemkundekring alle lof toe voor haar prestaties (b.v. de Groesbeekse Geschiedeniscanon) in de afgelopen 40 jaar. Dat de gemeente niet altijd voortvarend op Heemkundige plannen heeft ingespeeld illustreerde hij met het voorbeeld van de muurreconstructie op de kasteellocatie. Tussen plan en uitvoering zat uiteindelijk ruim 12 jaar. Hij onderstreepte verder het belang van de Heemkundekring (ook in de toekomst)bij het bevorderen van kennis van de eigen lokale historie, met name ook voor de jongere generatie.

Na een korte pauze was het vervolgens de beurt aan de panels, respectievelijk bestaande uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, de Groesbeekse politiek, gemeenteambtenaren, de Cosmas en Damianusparochie en van de Protestantse gemeente Groesbeek. De geschiedenisquiz stond onder de dynamische leiding van quizmaster Sjef Schmiermann, technisch ondersteunt door Theo Wijers. Gerrie Driessen en Bram den Boer gaven een historisch verantwoorde toelichting op de juiste quizantwoorden. De 30 quizvragen besloegen de volle bandbreedte van de Groesbeekse historie (vanaf de vorming van de stuwwal, via de Heren van Groesbeek, de hausierder, Blokpost T tot “Huukepotte”). De panelleden gaven blijk van een gedegen kennis van het Groesbeeks verleden, maar het kan ook zijn dat de vragen iets moeilijker hadden moeten zijn. De gemeenteambtenaren gingen uiteindelijk met de eer strijken. Een flink boekenpakket was hun verdiende loon. De leden van de overige panels gingen overigens ook niet met lege handen huiswaarts, doch met een paar historische uitgaven van belang.

Bram den Boer, die deze middag als ceremoniemeester optrad, sloot het officiële deel van de jubileumviering af met een dankwoord voor de komst van zo velen en in het bijzonder voor de panelleden, die bijzonder enthousiast invulling hadden gegeven aan deze 1e Groesbeekse Geschiedenisquiz (volgens velen - bleek later die middag  - een herhaling zeker waard). Veel bezoekers bezochten tot slot (wederom) de boeken/CD-rommarkt en praten geanimeerd na in de zaal en aan de bar in de foyer, waar menigeen als afsluiting de daar tentoongestelde foto’s van Oud Groesbeek bewonderde.Deze viering kan tot slot zonder twijfel de geschiedenis ingaan als zeer geslaagd en als een goed voorbeeld van promotie van het cultureel erfgoed van Groesbeek!

 

Jubileumspeech van de voorzitter ter gelegenheid van de viering van het 40 - jarig verenigingsjubileum van de Heemkundekring Groesbeek, uitgesproken op 19 november 2016 in De Mallemolen te Groesbeek

Geachte  aanwezigen, hartelijk welkom – in bijzonder de wethouders Sylvia Fleuren en Erik Weijers en zeker ook de dappere deelnemers aan de Eerste Groesbeekse geschiedenisquiz.Welkom op deze manifestatie - georganiseerd ter gelegenheid van het 40 –jarig jubileum van de Vereniging Heemkundekring Groesbeek. De Heemkundekring als zodanig bestaat al langer, de oprichtingsvergadering namelijk was op 14 november 1973 – nu 43 jaar geleden. Tijdens die heugelijke bijeenkomst werd mij gevraagd het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen. Intussen, anno 2016, mag ik stellen dat ‘tijdelijk’ een rekbaar begrip is. Dat nóg meer bij de oprichting betrokken personen hier eveneens aanwezig zijn - doet mij deugd. Het zijn: Wim van der Weide, Jan Driessen, Christie Meyboom en de enige maanden later toegetreden Bram den Boer, die drie jaar later de verenigingsstatuten opstelde en daarna op 7 dec. 1976 samen met mij de notariële akte ondertekende. Daarmee was de oprichting van de Vereniging Heemkundekring Groesbeek een feit, op een paar weken ná 40 jaar geleden. Dat we zo ver gekomen zijn is onder meer te danken aan Bram den Boer, sinds 1975 onze secretaris – anno 2016 al  41 jaar de rechterhand van de voorzitter. Bram zetelt nu al 41 jaar in het bestuur en spreker dezes 43 jaar, te samen 84 jaar.Wij zijn in die tijdspanne gesteund door trouwe leden. De uitschieters wil ik graag noemen: als eerste de medeoprichter Wim van der Weide - intussen 43 jaar lid, waarvan hij 41 jaar als bestuurslid fungeerde en 23 jaar als  penningmeester. Als Wim niet onlangs uit het bestuur was getreden, dan had ik nu kunnen melden dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen 127 jaar bestuurservaring hadden. Mij lijkt dat vrij uniek.De lijst van trouwe leden bestaat verder uit Jan Nas (40 jaar lid) en Toon Bosch (31 jaar), dan volgen Sjef Schmiermann, Jan Kuijpers, Piet Arents en Peter Beisiegel met 26 jaar.  Vervolgens Hans Hermsen, Ton Cillessen en André Sassen 24 jaar. De laatste ‘twintiger’ is Jan Norp - al 23 jaar actief, waarvan 10 jaar als vormgever van onze Nieuwsbrief. Ons oudste lid in jaren is Maarten van den Toorn, die al 18 jaar lang onbaatzuchtig mijn teksten corrigeert op spelfouten - inmiddels duizenden pagina’s. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Ook onder de jongere generatie bevinden zich bijzonder productieve leden: zoals Leo Zilessen en Peter Pouwels, die verschillende gedegen onderzoeken en publicaties op hun naam hebben staan. Verder Geert Fleuren, een verwoed verzamelaar van ansichtkaarten en foto’s en voorzitter en drijvende kracht achter Stichting Heemkunde Berg en Dal. De enige jaren geleden als lid toegetreden Paul Thissen, is een zoon van de medeoprichter Ben Thissen. Paul is wetenschappelijk  geschoold, in de voetsporen van zijn vader getreden en heeft zich  intussen al ruim 25 jaar in de plaatselijke geschiedenis verdiept en daarover gepubliceerd.Op internet manifesteren wij ons sinds 23 sept. 2005, dit dankzij het aanbod van Michel Janssen om een Heemkundekring website te bouwen en te beheren. Dankzij zijn inspanningen zijn wij ‘bij de tijd’ - kunnen wij onze informatie digitaal  verspreiden en kunnen personen uit binnen- en buitenland ons op eigentijdse wijze om inlichtingen vragen.Het resultaat van onze heemkundige inspanning is – ik zeg het met gepaste trots, dat maar weinig dorpen van een omvang als Groesbeek kunnen bogen op een zo omvangrijke documentatie van hun lokale cultureel erfgoed.Het belang hiervan werd ooit treffend verwoord citeren uit de uit ikkeleden.tijdens de viering van het 50 –jarig jubileum van de Stichting Gelders Erfgoed. citeren uit de uit ikkeleden.Ik citeer: ‘Zonder geheugen heb je nauwelijks weet van je plaats in de samenleving, veel is onverklaarbaar en onherkenbaar. Ons geheugen,  en voor een samenleving bestaat dit geheugen uit ons erfgoed,  is voor een zinvol functioneren onmisbaar’. Welnu – ik zei het al eerder – aan het documenteren en archiveren van het Groesbeeks geheugen / aan het streven om ‘iets dat lang geleden is, in gedachten te laten voortleven’ – aan die doelstelling is hier voortvarend gewerkt. En niet alléén door onze kring, al eerder zijn er mensen mee bezig geweest – terwijl in het heden - naast ons - ook anderen ermee doende zijn.  Helaas is de belangstelling van de jeugd voor de lokale geschiedenis niet bijster groot. Door de digitalisering en de opkomst van de sociale media is de aandacht van vooral jongeren gericht op totaal andere zaken. Een ontwikkeling die hun mogelijk ooit nog eens parten gaat spelen. Immers: ‘Het verleden is de basis waarop het heden gebouwd is – en onze visie op het verleden verandert naarmate wij ons daarin verdiepen en naarmate wij  het leven beter leren begrijpen’. Als die kennis ontbreekt, zal men zich vroeg of laat afvragen: waar liggen mijn roots, de wortels van mijn bestaan. Vragen zoals: Hoe hebben mijn voorouders geleefd en onder welke maatschappelijke omstandigheden. Hoe zou het hun vergaan zijn tijdens de 1e en 2e Wereldoorlog en hebben ze nog meer rampspoed doorstaan en  hoe zag hun leefomgeving eruit. Vragen die na beantwoording dikwijls een verhelderende kijk geven op bepaalde familiare eigenschappen of opheldering geven over bepaalde denkbeelden - of bestaande vooroordelen - al dan niet te wijten aan de vroeger  bestaande scheidslijnen in de samenleving. Afkomst, buurtschap, boer, arbeider, ambachtsman of middenstander. Geschoold of ongeschoold. Hoofdarbeider of handarbeider. Katholiek of protestant.  Zo’n onderzoek brengt vaak verrassende zaken en voorvallen aan het licht. Daarom is heemkunde zelden een afgesloten en afgerond geheel. Het blijft de beoefenaar boeien. Ik hoop dan ook  dat de Heemkundekring nog een lang leven beschoren is en ik hoop dat een nieuwe generatie belangstellenden zich zal aandienen om samen met de oud- gedienden zorg te dragen voor de conservering en archivering van Groesbeeks  cultureel erfgoed. Het zou verheugend zijn als zich onder die nieuwe lichting ook een schrijver bevindt, iemand die de verhalen en wetenswaardigheden uit het verleden en het heden archiveert, bestudeert, boekstaaft en op de een  of andere wijze publiceert. Dit om ook de huidige en toekomstige generatie een handvat te geven betreffende het begrip Heemkunde. Ik dank u voor uw komst en aandacht en wens u een onderhoudende middag. 

Voorzitter van de vereniging Heemkundekring Groesbeek,

G.G. Driessen

hkg toespraak GD 19.11.16

De voorzitter  Gerrie G. Driessen

 

De foto's zijn gemaakt door Bert Roodbeen en Jan van Kampen

 

 

        
 

Secretaris Bram de Boer als ceremoniemeester.

Bestuurslid Sjef Schmiermann als Quizmaster

 

Panel SPOG Groesbeek (Basis onderwijs)

Panel Groesbeekse politiek

Panel Parochie Cosmas en Damianus

Panel Protestantse kerk

Tijdlijn panelen

 
   

Voorzitter feliciteert het winnende panel

'De gelukkige winnaars, het panel Groesbeekse gemeenteambtenaren'.

 

Het werd een geanimeerde bijeenkomst   

Belangstelling voor de jubileum aanbieding van boeken  en cd’s over de Groesbeekse geschiedenis